Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(BIG-wet) bevoegd is de titel diëtist te voeren
  • Client/patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadviseringde diëtist consulteert
  • Dieet: voeding op medische indicatie
  • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet

Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat er sprake is van een medische indicatie.

Intake

De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
Als er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts of specialist kan overleggen of nadat er een screening heeft plaatsgevonden

Kosten behandeling

De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.

Verzekering

Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. In het basispakket van de zorgverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed. Deze tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (direct cliëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd). Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3 behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij een overschrijding van 3 behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering worden de declaraties rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar tot het maximaal te vergoeden bedrag of te vergoeden uren, tenzij de zorgverzekeraar aangeeft dat betaling vanuit de aanvullende verzekering alleen via de cliënt mogelijk is. De cliënt kan dan deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de cliënt een deel of de gehele rekening vergoedt. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting aan de diëtist niet op.

Betalingstermijn

De diëtist stuurt maandelijks een overzicht van de declaraties door middel van een factuur indien niet rechtstreeks wordt gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij van de cliënt. De cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op het door de diëtist aangegeven bankrekeningnummer. Het is aan de cliënt om door hem betaalde consulten bij zijn verzekeraar te declareren. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om van de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Afspraak annuleren

Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, worden de kosten van het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening gebracht. Bij onmacht, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overige omstandigheden waarbij onmacht aan de orde is, wordt 50% van de geplande tijdsduur berekend. In het weekend kan annulering plaatsvinden via info@lomme.nl. Op werkdagen uitsluitend via het afsprakenbureau telefoonnummer 046-4856107. Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Ontbinding overeenkomst

De cliënt kan te allen tijden de overeenkomst, met opgaaf van reden, beëindigen. De diëtist moet hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, ten minste 48 uur voor een gemaakte afspraak. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Geheimhoudingsplicht

De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist de arts/verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt schriftelijk verzoekt dit niet te doen.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voorvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist. In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en /of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij het klachten loket paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl – info@klachtenloketparamedici.nl – 030 – 310 09 29